Όροι χρήσης

Η εταιρία με την επωνυμία "ΘΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ" και το διακριτικό τίτλο "FORTUNET HELLAS Inc. IKE" (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία») δικαιούχος της ιστοσελίδας www.ilist.gr με σκοπό την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες του Real Estate, προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, ilist.gr, και ο κάθε συνδρομητής των παρεχόμενων υπηρεσιών της, παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων και είσοδο/πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες της μέσω κωδικών πρόσβασης μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, ilist.gr, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

1. Γενικά
Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/συνδρομητές της ιστοσελίδας, ilist.gr, ένα σύνολο τεχνολογικών υπηρεσιών (μεσιτικά προγράμματα, ιστοσελίδες, υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης των ακινήτων τους σε συνεργαζόμενες Ιστοσελίδων τρίτων, εργαλεία marketing, εργαλεία συνεργασίας μεταξύ των μεσιτών), εφεξής και χάριν συντομίας «e-agents workspace» και άλλων υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών. Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα, ilist.gr, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο χρήστης / συνδρομητής των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ilist.gr, αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/συνδρομητικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ilist.gr, παρέχεται « όπως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας, ilist.gr.

Η χρήση της ιστοσελίδας, ilist.gr, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/συνδρομητή, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/ συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις συνδρομητικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας, ilist.gr, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων χρηστών/συνδρομητών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, ilist.gr.

2. Όροι εγγραφής και παροχής των υπηρεσιών
Ο χρήστης/συνδρομητής που επιθυμεί να εγγραφεί στις παρεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας, ilist.gr, θα πρέπει:

 1. να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα, ilist.gr, στις σχετικές φόρμες εγγραφής για πρόσβαση στις περιεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες της,
 2. να συμφωνήσει και να αποδεχθεί ότι, η επιλογή του πακέτου των συνδρομητικών υπηρεσιών (Agent plan, Broker plan, Network plan) γίνεται μετά από την παρουσίαση των δυνατοτήτων του και την πλήρη επεξήγηση του για τα οφέλη που προσφέρει στον πελάτη,
 3. o Πελάτης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι, μετά την εγγραφή του στο e-agents, την επιλογή του πακέτου συνδρομητικών υπηρεσιών που έχει αποφασίσει μπορεί να ολοκληρώσει την πληρωμή της συνδρομητικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής,
 4. ο χρήστης, αποδέχεται, επίσης, την έκδοση του Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και διατηρεί την υποχρέωση της συμπλήρωσης των στοιχείων της Εταιρείας του που θα εκδοθεί το σχετικό Παραστατικό. Αποδέχεται, επίσης, να ενημερώνει επιμελώς και άμεσα την ιστοσελίδα, ilist.gr, για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

3. Τρόποι Πληρωμής
- Κατάθεση στο Τραπεζικό λογαριασμό της Fortunet Hellas Inc.
- Πληρωμή του αντίστοιχου ποσού με Πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners),
- Πληρωμή με την χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass,
- Πληρωμή μέσω του συστήματος PayPal.

4. Έναρξη χρήσης υπηρεσιών
Η έναρξη χρήσης/πρόσβασης της επιλεγμένης συνδρομής των μεσιτικών προγραμμάτων/υπηρεσιών γίνεται, σε 2 έως 4 ώρες, μετά από την ολοκλήρωση της πληρωμής του χρήστη/πελάτη.

5. Πολιτική ακυρώσεων/επιστροφών
- Επιστροφή του ποσού πληρωμής είναι δυνατόν να γίνει σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής και μόνο στην περίπτωση όπου σε αυτό το διάστημα, η Εταιρεία, δεν έχει προσφέρει καμία υπηρεσία υλοποίησης (πρόσβαση στο μεσιτικό πρόγραμμα, Εκπαίδευση, σύνδεση με ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων).
- Ουδεμία επιστροφή του χρηματικού ποσού που έχει καταβάλει θα είναι απαιτητή ή/και εφικτή εκ μέρους του χρήστη αν δεν ισχύουν οι ανωτέρω λόγοι.

6. Ασφάλεια συναλλαγών
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

7. Έναρξη /Διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών
- Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/συνδρομητής το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας, ilist.gr,με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/συνδρομητές για λόγους αναβάθμισης και αποκατάστασης προβλημάτων.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον χρήστη/συνδρομητή, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του χρήστη/συνδρομητή ή όταν ο χρήστης δεν προβεί εγκαίρως στην πληρωμή για την ανανέωση της συνδρομής του.

8. Αποθήκευση (Back-Up) και Εξαγωγή δεδομένων
- Το Back-Up των δεδομένων, είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και ο ίδιος καθορίζει την συχνότητα που επιθυμεί να φυλάσσει αρχεία των δεδομένων του στον Ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Το Back-Up των δεδομένων γίνεται με την χρήση των ενσωματωμένων παρεχόμενων εργαλείων από την «Εταιρεία» με τα οποία ο χρήστης εξάγει και αποθηκεύει τα δεδομένα του σε ηλεκτρονική μορφή στους εξής τύπους/μορφές αρχείων: .xlsx, .csv, .pdf, docχ.
- Σε περίπτωση μη συνέχισης της συνδρομής, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα από την «Εταιρεία», ενσωματωμένα εργαλεία στο Μεσιτικό πρόγραμμα, προκειμένου:
να εξάγει τα δεδομένα του σε ηλεκτρονική μορφή στους τύπους αρχείων: .xlsx, .csv, .pdf, docχ,
να κατεβάσει (download) τις φωτογραφίες των ακινήτων του σε ξεχωριστούς φακέλους συσχετισμένους με τον Κωδικό του κάθε ακινήτου.
- Η «Εταιρεία» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το back-Up των δεδομένων του χρήστη και ουδεμία ευθύνη δεν μπορεί να της καταχωρηθεί για τυχόν αμέλεια της απαραίτητης και συχνής φύλαξης των αρχείων/δεδομένων/φωτογραφιών του χρήστη, εφόσον, παρέχει τα εργαλεία για την άμεση εξαγωγή και αποθήκευσή τους, ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη. Η «Εταιρεία» δεν υποχρεούται να προσφέρει τα αρχεία/δεδομένα/φωτογραφίες του χρήστη σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, εκτός όσων ρητά αναφέρονται : .xlsx, .csv, .pdf, docχ.

9. Περιορισμός ευθύνης Εταιρείας
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας, ilist.gr, να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας, ilist.gr, ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας, ilist.gr, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

10. Αποκλεισμός ευθύνης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

10.1 Ο χρήστης/συνδρομητής κατανοεί, ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνδρομητικές υπηρεσίες που προσφέρει και αφορούν την «Προβολή και Διαφήμιση» των ακινήτων του «Πελάτη» στις ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων των τρίτων προμηθευτών (spitogatos.gr, property.gr κ.α), για προβλήματα σχετικά με την εμφάνιση των αγγελιών των ακινήτων τους στις Ιστοσελίδες των τρίτων προμηθευτών που τυχόν προκύψουν και τα οποία οφείλονται αποκλειστικά στους τρίτους προμηθευτές.

10.2 Ο χρήστης/συνδρομητής κατανοεί, ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που ανεβάζει/δημοσιεύει στις ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων των τρίτων προμηθευτών (spitogatos.gr, property.gr κ.α) για την προβολή των αγγελιών των ακινήτων ( κείμενα ακινήτων, χαρακτηριστικά ακινήτων, Φωτογραφίες με λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας κ.α ) για τους εξής λόγους:

10.2.1 Δεν μπορεί να ελέγχει το προς δημοσίευση περιεχόμενο των χρηστών/συνδρομητών της υπηρεσίας e-agents που διακινείται μέσω της Γέφυρας διασύνδεσης που παρέχει,

10.2.2 Δεν μπορεί να ελέγχει αν ο χρήστης/συνδρομητής ακολουθεί τους όρους χρήσης των τρίτων προμηθευτών τους οποίους έχει αποδεχθεί κατά την εγγραφή του και δημιουργία του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων των τρίτων προμηθευτών (spitogatos.gr, property.gr κ.α). Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί και αφορά την ορθή δημοσίευση αγγελιών του χρήστη/συνδρομή της υπηρεσίας e-gents στις Ιστοσελίδες των τρίτων προμηθευτών, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη και υπεύθυνοι για την επίλυση οποιαδήποτε τυχόν διένεξης και προβλήματος είναι αποκλειστικά ο Επαγγελματίας Κτηματομεσίτης (χρήστης/συνδρομητής) και της ιστοσελίδας του τρίτου προμηθευτή.

10.3 Οι παροχές της εταιρείας αφορούν αποκλειστικά τις συνδρομητικές υπηρεσίες της και την παροχή της Γέφυρας διασύνδεσης και δεν αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου που δημοσιεύεται. Δεν αφορά, επίσης, το σύνολο της μηχανογραφικής εγκατάστασης του πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν αφορούν θέματα σχετικά με την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του Πελάτη και τη δυνατότητα της σύνδεσης του πελάτη στο Διαδίκτυο (Internet).

11. Ευθύνη από διαφήμιση
Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/συνδρομητή με τρίτους που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα, ilist.gr. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/συνδρομητή και του τρίτου διαφημιζόμενου.

12. Διάρκεια
Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, ilist.gr, και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών της ιστοσελίδας ilist.gr, κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η Εταιρία) ότι οι χρήστες/συνδρομητές αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον Πελάτη, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη προς αυτόν προερχόμενες από το τιμολόγιο του παρόντος ή και άλλο τιμολόγιο υπηρεσιών ή προϊόντων.

13. Δεσμοί (Links) με άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα, ilist.gr, εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/συνδρομητής οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

14. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών/συνδρομητών της ιστοσελίδας, ilist.gr . Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών/μελών/συνδρομητών από την ιστοσελίδα, ilist.gr, και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρίας. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα, ilist.gr:

 • Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις συνδρομητικές υπηρεσίες της
 • Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
 • Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες της ιστοσελίδας, ilist.gr, και εισέρχεται στα μεσιτικά προγράμματα, την ιστοσελίδα του, (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα, ilist.gr, για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα, ilist.gr, με σκοπό:

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους συνδρομητικών και άλλων υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα, ilist.gr, στους χρήστες/συνδρομητές του,
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, ilist.gr,
 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αναγγελία νέων υπηρεσιών κ.λπ.),
 • την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, ilist.gr, κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

15. Cookies
H Εταιρία δύναται – και ο χρήστης/μέλος/συνδρομητής το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα, ilist.gr, να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον χρήστη/συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/συνδρομητή κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα, ilist.gr και τη χρήση των υπηρεσιών της. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του χρήστη/συνδρομητη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα, ilist.gr, ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα, ilist.gr.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, ilist.gr, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, ilist.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.